Breaking stereotypes ofswingsocialpartneredroles indancing since 2013...

BPMer - music tempo tap counter

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

Clicking on every beatClicking on every second beat (upper- or downbeat)Clicking on every fourth beat (bar start)Clicking on every eighth beat (eight start)

xxx

Tap
Reset

xxx

1
2
3
4
5
6
7
8

Results of measurement

Unit of measurement
Tempo
xxx
0.0
xxx
0.0
xxx
0.0

Statistics

Indicator
Value
Taps number
-
Tempo dispersion while tapping
-
Minimal tempo
-
Maximal tempo
-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx